1. Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd Spółdzielni, w terminie do 30 czerwca.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni i wszystkie jej organy. Do najważniejszych uprawnień tego organu należy uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdań finansowych, zmiana statutu, rozpatrywanie odwołań w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, wybory Rady Nadzorczej.
Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Statut spółdzielni (par. od 78 do 95).


2. Rada Nadzorcza


Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, nie można być członkiem tego organu dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu trzyosobowe prezydium, tj. przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Prezydium organizuje pracę Rady. Rada Nadzorcza powołuje ponadto ze swojego grona komisję rewizyjną

Skład Rady Nadzorczej:
1. Daraszewicz Wojciech
2. Klaman Aldona
3. Wiszniewski Janusz
4. Skórko Maria
5. Barna-Kuczawska Anna
6. Tomczak Jacek
7. Jędrzejewicz Anna

Prezydium Rady Nadzorczej:
1. Daraszewicz Wojciech - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Klaman Aldona - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Wiszniewski Janusz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:
1. Skórko Maria - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Barna - Kuczawska Anna - Członek Komisji Rewizyjnej


3. Zarząd


Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów.

Do kompetencji Zarządu należy m.in.:
- przyjmowanie i wykreślanie z rejestru członków
- zawieranie umów
- sporządzanie projektów planów gospodarczych
- prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów
- sporządzanie rocznych sprawozdań  i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia
- podejmowanie innych czynności wynikających z zapisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo Spółdzielcze

Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy.
Skład Zarządu:
 
1.  mgr Iwona Łuczak - prezes Zarządu
2.  inż. Jerzy Przyborski - Z-ca prezesa Zarządu  (nieetatowy)
3.  mgr Łucja Sanigórska - członek Zarządu  (nieetatowy)