Organy statutowe

1. Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd Spółdzielni, w terminie do 30 czerwca.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni i wszystkie jej organy. Do najważniejszych uprawnień tego organu należy uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdań finansowych, zmiana statutu, rozpatrywanie odwołań w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, wybory Rady Nadzorczej.
Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Elblągu zatwierdzony uchwałą nr 1 z 25.05.2011r.


2. Rada Nadzorcza


Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, nie można być członkiem tego organu dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu trzyosobowe prezydium, tj. przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Prezydium organizuje pracę Rady. Rada Nadzorcza powołuje ponadto ze swojego grona komisję rewizyjną

Skład Rady Nadzorczej:

1.    Sławomir Żurański
2.    Radosław Poczta
3.    Ewa Kęska
4.    Arkadiusz Wesołowski
5.    Elżbieta Gerasymczyk
6.    Łukasz Pacholski
7.    Alicja Bachir

Prezydium Rady Nadzorczej:
    
1.    Sławomir Żurański - Przewodniczący
2.    Radosław Poczta- Zastępca Przewodniczącego
3.    Ewa Kęska - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

1.    Ewa Kęska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2.    Elżbieta Gerasymczyk - Zastępca Przewodniczącego


3. Zarząd


Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów.

Do kompetencji Zarządu należy m.in.:
- przyjmowanie i wykreślanie z rejestru członków
- zawieranie umów
- sporządzanie projektów planów gospodarczych
- prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów
- sporządzanie rocznych sprawozdań  i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia
- podejmowanie innych czynności wynikających z zapisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo Spółdzielcze

Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy.
Skład Zarządu:
 
1.  mgr Alicja Sosnowska - prezes Zarządu
2.  inż. Jerzy Przyborski - Z-ca prezesa Zarządu  (nieetatowy)
3.  mgr Łucja Sanigórska - członek Zarządu  (nieetatowy)