Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Elblągu ul. Legionów 28/1 ogłasza drugi przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe: Budowa ,,Placu zabaw” przy ul.  Sienkiewicza 1 w Elblągu na działce nr 28/4 i 139/3 obręb 18.  
Przetarg odbędzie się dnia  03.04.2023 r.
Oczekiwany termin wykonania usługi – 30.06.2023 r.

Oferenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargów oraz specyfikacją warunków zamówienia i podpisanie stosownego oświadczenia. Oferenci ubiegający się o udział w przetargu winni wpłacić wadium w wysokości  5000,00- (pięć tysięcy zł), na konto Spółdzielni: 57 1020 1752 0000 0002 0003 1625. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, nastąpi  zgodnie z Regulaminem Przetargów . Zwrot wadium oferenta którego oferta została przyjęta, w terminie 7 dni od podpisania umowy – o ile umowa nie stanowi inaczej. Wadium przepada o ile wygrywający nie podpisze umowy.
Oferty należy składać do dnia 03.04.2023 roku do godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach, z nazwą postępowania przetargowego podaną w SIWZ, nazwą i adresem oferenta. Wraz z ofertą należy przedłożyć dokument wpłaty wadium.
Regulamin przetargów, specyfikację warunków zamówienia, projekt umowy, oświadczenie oraz przedmiar robót można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni- www.jutrzenka.elblag.pl
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2023 roku o godz. 15:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Legionów 28/1 w Elblągu.
Zainteresowanych oferentów zapraszamy.
Spółdzielnia informuje, że przysługuje jej prawo swobodnego wyboru oferty oraz o możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem wydanym w trybie i w rozumieniu przepisów właściwej ustawy o zamówieniach publicznych.

Załączniki do pobrania